52 let založení SDH 
Sbor dobrovolných Hasičů
Havířov - Město
Vás zve na:

 

 
XIX.ročník halové pohárové soutěže mladých hasičů,

 

a zároveň na

 

XVII.ročník neoficiálního mistrovství Čech, Moravy,Slezska a Slovenska

 


Pořadatel
: Sbor dobrovolných hasičů Havířov - Město

Termín konání: 23.února 2008

Místo konání: Městská sportovní hala Havířov
Časový program:  

7.00-8.00

 prezence soutěžících družstev

8.30

 slavnostní nástup a přivítání
9.00  zahájení soutěže
16.00  předpokládaný konec soutěže


Startovné: 200 Kč na družstvo ( pokud se družstvo nedostaví, startovné se nevrací ).

Přihlášky a startovné prosím zasílejte na adresu Došlík Emanuel st., Dlouhá třída 87a, Havířov - Podlesí, 73601

 

 

Přihláška je platná až po zaplacení startovného ! ! !

Bohužel kdo nezaplatí startovné do 14.12.2007 bude ze startovní listiny vyškrtnut, důvodem je velký zájem sborů.
 

Dopravu a stravování: zajistí vysílající SDH, možnost využití bufetu v hale

Ubytování: ZŠ Jarošova, Havířov Šumbark, 35 Kč na osobu, zaslat spolu se startovným ( počet nocležníků a nocí ), spacák a karimatku sebou

Zdravotní služba: zajistí pořádající SDH

 


Podmínky účasti:

 

1. zaplacené startovné složenkou na níže uvedenou adresu se specifikaci - družstvo starších nebo družstvo mladších, nebo obojí

2. každé SDH může vyslat jedno družstvo mladších ( 6-10 let ) a jedno družstvo starších ( 10-15 let )

3. po přihlášení 70 družstev se přihlášky uzavírají

4. platné členské průkazky soutěžících ( na vyžádání pořadatele předloží vedoucí kolektivu )

5. minimálně 5a maximálně 10 členů v soutěžním družstvu

Výstroj: nemusí být jednotná, povinná lehká sportovní obuv


POZOR od letošního ročníku povinná přilba na štafetách dvojic a 4x40 !!!

 

 

Technické zabezpečení: veškeré nářadí k plnění disciplín zajistí pořádající SDH

Soutěžní disciplíny:

1. uzlová štafeta
2. štafeta dvojic
3. štafeta 4x4


Provedení disciplín viz. příloha


Protesty:
Protest proti porušení propozic a regulérnosti soutěže nebo disciplín,může podat vedoucí družstva písemně:

a) rozhodčímu disciplíny 


- do 10 minut od ukončeni pokusu, týká-li se sporná otázka provedení, průběhu nebo hodnocenï pokusu nebo,
- do 10 minut od ukončení disciplíny, týká-li se sporná otázka průběhu disciplíny;


b) hlavnímu rozhodčímu 


- před zahájením prvé disciplíny, týká-li se sporná otázka účasti družstva či jednotlivce v soutěži,
- do 10 minut od zveřejnění oficiálních výsledků, jsou-li spornou otázkou tyto výsledky.Protest se musí bezprostředně týkat vlastního družstva. Není-li protestující spokojen s rozhodnutím o protestu, může podat písemně až 2 odvolání vždy do 10 minut po převzetí rozhodnutí:


a) hlavnímu rozhodčímu prostřednictvím rozhodčího disciplíny, který o protestu rozhodl,


b) odvolací komisi, prostřednictvím hlavního rozhodčího, který rozhodl o protestu nebo prvém odvolání, ve složení: hlavní rozhodčí, vedoucí sčítací komise a velitel soutěže.


Vedení soutěže 

Velitel soutěže: 
Hlavní rozhodčí:
Presence:
Vedoucí technické čety:
Vedoucí sčítací komise:


    Žádáme všechny účastníky, aby dodržovali veškeré pokyny uvedené v tomto dokumentu. Podrobnější informace a případné změny v časovém harmonogramu obdrží vedoucí družstev při presenci a na následných poradách. Porušení stanovených podmínek a ostatních závazných pokynů může být důvodem k vyloučení ze soutěže. Věříme, že se všichni zasadíme o zdárný a důstojný průběh soutěže.

    Při presentaci je možno dodat stručné charakteristiky družstev, které poslouží rozhlasovým moderátorům na hale při představování jednotlivých družstev. 

 


Přihlášky zasílejte na dresu:

Došlík Emanuel st, 
Dlouhá tř. 87a 
736 01  Havířov-Podlesí


email: emos1a2@volny.cz
http://sdh-havirov.wwwcity.cz
Případné dotazy na tel.: 591 120 684 , 603 709 970, 728 639 855

 

 


PřílohaProvedení disciplín
:

1. Uzlová štafeta :
    Každé družstvu může postavit dvě pěti členné štafety. Počítá se lepší dosažený čas obou štafet. Na pokyn rozhodčího nastoupí na startovní čáru, kde si vylosuje každý soutěžící jeden uzel. Soutěžící si připraví provazy a seřadí se znova za startovní čáru v pořadí podle předem daného pořadí vázaní uzlů(tesařský uzel, zkracovačka, lodní uzel, záchranný uzel, úvaz na proudnici). Na pokyn startéra vybíhá první soutěžící a provede uvázání uzlu. Ten odloží na stanovené místo a vrací se zpět za startovní čáru. Poté vybíhá další soutěžící provede uzel a vrací se zpět. Takto odběhne všech pět soutěžících.Čas se měří od signálu startéra prvnímu soutěžícímu až do proběhnutí pátého soutěžícího za čáru. Po ukončení pokusu soutěžící setrvají na startovní čáře do té doby, než rozhodčí zkontroluje správnost provedení uzlů. 


Trestné body:

- za každý nesprávný (popř. neprovedený) uzel 5s
- pomoc i slovní jiným členem hlídky či jiné osoby se hodnotí jako nesprávně uvázaný uzel 5 s
- v případě, že soutěžící opustil prostor cíle bez pokynu rozhodčího (bez provedení kontroly správnosti provedení uzlů) 5 s


Provedení jednotlivých uzlů
:

TESAŘSKÝ uzel se provádí na ležící hadici, jedním koncem provazu, druhý konec provazu je jakýmkoliv způsobem upevněn (k tyči)


ZKRACOVAČKA libovolně (na zemi, v ruce apod.), v libovolném úseku provazu 

 

LODNÍ na slabé vodorovné tyčce libovolným způsobem 


ZÁCHRANNÝ uzel libovolným způsobem na těle soutěžícího


ÚVAZ NA PROUDNICI (nekonečné lano v sáčku) na proudnici napojenou na hadici, jedním koncem provazu


2. Štafeta dvojic:
    Každé družstvo může postavit jednu (4 členové družstva nastoupeni ve dvojstupu + velitel ) nebo dvě štafety 
Dvě čtveřice + velitelé ,po odstartování vybíhají velitelé obou štafet o po jejich proběhnutí, vybíhají první dvojice jednotlivých štafet. 


    V případě dvou štafet, vykonávají disciplínu obě současně, soutěž probíhá ve dvou drahách a jako výsledný čas družstva se započítává čas lepší štafety.


    Na signál startéra vyběhne velitel, oběhne metu a vrátí se na startovní čáru. První dvojice se po vyběhnutí vyzbrojí nářadím a doběhne k hydrantovému nástavci. Jeden z nich rozvine hadici tak, aby kotouč hadice dopadl za vyznačenou čáru a přípoji ji na hydrantový nástavec. Druhý hadici rozloží, připojí na ni proudnici a odloží ji tak, aby kteroukoliv svou částí ležela na vyznačené čáře nebo za ní směrem k metě. Po skončení činnosti oba oběhnou metu a vrátí se na startovní čáru. Po návratu první dvojice na startovní čáru vybíhá dvojice druhá. Oběhne metu a při cestě zpět jeden člen v libovolném pořadí odpojí proudnici, a odpojí hadici od hydrantového nástavce. Druhý musí hadici plně svinout do dosaženi úrovně hydrantového nástavce. Hadice musí být svinuta tak, aby ani jeden z obou konců hadice nebyl delší než je průměr kotouče hadice. Hadici lze svinovat aniž by byla odpojena proudnice nebo odpojena od hydrantového nástavce. Dvojce se může navzájem pomáhat při svinování hadice. Po skončení činnosti se oba vrací s nářadím zpět za startovní čáru. Pokus skončí proběhnutím posledního závodníka s nářadím cílem, nářadí se v cíli neodhazuje. Opustit prostor startu může družstvo až na pokyn rozhodčího, který provede kontrolu správně svinuté hadice. Každý člen soutěžního družstva musí oběhnout metu a musí se podél hadicového vedení, oběhové mety a hydrantového nástavce pohybovat po levé straně, tedy po své pravé ruce. Pokud se při cestě k metě rozpadne kotouč hadice před dosažením úrovně hydrantového nástavce, musí ho soutěžící opět svinout, teprve poté mohou v činnosti pokračovat, podobně i při cestě se sbalenou hadicí od hydrantového nástavce do cíle.

 

Hodnocení:


Základem pro hodnocení je čas naměřený od zadání signálu startéra do proběhnutí posledního závodníka cílem. K tomu se připočítávají trestné sekundy za každý případ:


- předčasné vyběhnutí každého člena kromě velitele 10 sekund (předčasné vyběhnutí velitele se hodnotí jako předčasný start při druhém chybném startu velitele je pokus příslušné štafety hodnocen jako neplatný)


- nesvinutí rozpadnutého kotouče (tj. mezi startovní čarou a hydr. nástavcem při cestě k metě a mezi hydrantovým nástavcem a cílovou čarou při cestě do cíle) 10 sekund


- nerozložení hadice tak, aby proudnice (jakákoli její část) ležela nejméně na vyznačené čáře 10 sekund


- nesprávné napojení hadice na hydrantový nástavec 10 sekund


- nesprávné spojení hadice a proudnice 10 sekund


- neoběhnutí mety 10 sekund


- neúplné svinutí hadice do dosažení úrovně hydrantoveho nástavce(tj. mezi metou a nástavcem) 10 sekund


- hození hadice (smotaného kotouče v cíli nebo koncovky hadice při předkládáni u hydr. nást.) nebo proudnice (na čáře nebo v cíli) 10 sekund


- chození po nesprávné straně hadicového vedení, mety nebo hydrant. nástavce(za každý případ) 10 sekund


- nesprávné svinutí hadice (dvojité přeložení, delší konce než průměr hadice) (za každý případ) 10 sekund


Pokus je neplatný:
- pokud poslední členové družstva neproběhnou s nářadím cílem


- v případě nesvinutí hadice vůbec


- v případě, že závodník opustil prostor cíle bez pokynu rozhodčího (bez provedení kontroly správnosti svinutí hadice)


- v případě „prohazování“(podvlečení povoleno) hadice pod tělem závodníka, který hadici svinuje nebo v případě podběhnutí tohoto závodníka
3. Štafeta 4x40m:
    Družstvo připraví ze svých členů 2 čtyřčlenné štafety, každý může být zařazen pouze v jedné štafetě a na jednom úseku. Do hodnocení se počítá lepší z časů dosažených oběma štafetami. Každá štafeta má jen jeden pokus. Soutěží-li na každé z obou drah jiné družstvo, musí si pro pokus druhé štafety dráhy vyměnit.


    Na pokyn rozhodčího disciplíny se soutěžící podle vlastní dohody rozmístí do jednotlivých úseků. Soutěžící v prvém úseku se postaví se štafetou před startovní čáru v libovolném postavení. Soutěžící na ostatních úsecích se postaví na začátek rozběhového
území, které je max. 1 m před začátkem předávacího území. Na signál startéra běží první soutěžící ke kladině, přeběhne ji a v předávacím území předá štafetu druhému soutěžícímu. Ohraničující čára označuje konec sbíhavého můstku. Z důvodu bezpečnosti musí být kladina překonána tak, že při sbíhání musí soutěžící minimálně 1x šlápnout na můstek a následně seskočit za ohraničující čáru. Je-li kladina chybně překonána (např. pád) soutěžící se může vrátit a kladinu znovu překonat.


    Soutěžící na druhém úseku převezme štafetu, běží k překážce, překoná ji a v předávacím území předá štafetu třetímu.


    Soutěžící na třetím úseku po převzetí štafety běží k přenosnému ručnímu hasicímu přístroji, který přenese k označenému místu s podložkou, na kterou ho postaví a v předávacím území předá štafetu čtvrtému soutěžícímu. Pokud RHP spadl před předáním štafety, může se soutěžící ve třetím úseku vrátit a znovu jej postavit. Soutěžící na čtvrtém úseku po převzetí štafety běží k hadicím, které rozloží a spoj libovolným způsobem a v libovolném pořadí (není přesně určeno, který z úkonů se musí provést jako první - rozložení nebo spojení), jednu spojku připojí k rozdělovači a na druhou spojku připojí štafetovou proudnici. Spojky musí být spojeny na oba ozuby a v průběhu plnění disciplíny se nesmí rozpojit. S napojenou proudnicí proběhne cílem tak, že viditelně drží buď proudnici nebo hadici. Po proběhnutí cílem proudnici s hadicí odloží za cílovou čáru tak, že celá spojka hadice musí ležet za touto čárou. K odpojení proudnice v cíli může dojít teprve na pokyn rozhodčího.


    Štafeta se v průběhu disciplíny nesmí přenášet v ústech a může se předávat jen z ruky do ruky. Pro hodnocení chybné předávky je vždy rozhodující postavení proudnice při předávce. Při upadnutí štafety v okamžiku předávky ji může zvednout jenom předávající. Nepřekoná-li kterýkoliv člen překážku, musí se vrátit a znovu ji překonat. Čas se měří od signálu startéra soutěžícímu na prvním úseku do proběhnutí soutěžícího na čtvrtém úseku cílovou čárou.

 


Pokus je neplatný, nejsou-li splněny předepsané podmínky:


a)
seskočí-li nebo spadne-li soutěžící z kladiny před ohraničující čárou (konec sbíhavého můstku) a znovu ji nepřekoná nebo nepřekoná-li ji předepsaným způsobem (např. dotyk můstku při sbíhání, nepřekonání překážky s proudnicí),

 

b) překážka na druhém úseku může být překonána libovolným způsobem, nesmí však být k jejímu překonání použito cizí pomoci nebo skok plavmo přes překážku je zakázán,

 

c) pokud předepsaný RHP při předání štafety stojí mimo podložku nebo vyznačenou plochu - dotýká se země nebo spadl-li před předáním štafety soutěžícímu na čtvrtém úseku (spadne-li RHP po předání štafety, pokus je platný),

 

d) nespojí-li soutěžící spojky nebo jsou-li spojky zapojeny jen na jeden ozub, nebo se v průběhu disciplíny rozpojí,

 

e) spadne-li soutěžícímu štafeta před překážkou, kterou soutěžící následně překoná bez této štafety a nevrátí-li se zpět pro štafetu a překážku opět nepřekoná (vrátí-li se soutěžící pro štafetu a překážku znovu překoná je pokus platný),

 

f) kříží-li soutěžící dráhu nebo ztěžuje-li plnění disciplíny jinému soutěžícímu ve druhé dráze, nebo použije-li sousední dráhu ke zkrácení vzdálenosti,

 

g) je-li štafeta - proudnice předána mimo předávací území, zvedne-li štafetu při upadnutí v okamžiku předávky soutěžící, kterému je předávána, je-li při předávání nebo při překonávání překážky hozena nebo přenášena v ústech,

 

h) startuje-li ve štafetě kterýkoliv soutěžící dvakrát,

 

ch) pokud při plnění disciplíny jakýmkoliv způsobem pomůže soutěžícímu družstvu jiná osoba,

 

i) odpojí-li soutěžící na čtvrtém úseku proudnici v cíli před kontrolou a pokynem rozhodčího, nebyla-li připojena vůbec, byla-li při průběhu cílem držena současně proudnice i hadice nebo nebyla-li napojená proudnice s hadicí po proběhnutí cílem odložena
za cílovou čarou,

 

j) pokud soutěžící nedokončí disciplínu s výstrojï a výzbrojí, se kterou byla zahájena,

 

k) nepřekoná-li soutěžící překážku.


- z každého družstva můžou ve všech disciplínách startovat dvě pětky, lepší čas se bude počítat do celkového pořadí.


- každá disciplina se hodnotí zvlášť, umístění se sčítá a v případě rovnosti bodů rozhoduje čas na štafetě 4x40m

Příjemný pobyt a hodně úspěchů na palubovce haly v našem zeleném městě přeje za SDH Havířov-Město

 

Emanuel Otakar Došlík, hlavní organizátor soutěže,

starosta SDH Havířov-Město